logo

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตรวจสอบคำร้องออนไลน์
ONE STOP SERVICE

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-102066 โทรสาร 053-102068
Website: www.sankamphaenglocal.go.th

OSS Admin